Η “Career Sign” είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία υπό ίδρυση που αφορά στις εξατομικευμένες ανάγκες της σταδιοδρομίας των ατόμων με αναπηρία ή άλλων ευπαθών ομάδων. Ο σκοπός του οργανισμού είναι να επιτύχει την αρμονία της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής των ΑμεΑ και την ένταξη τους, όχι μόνο στην αγορά εργασίας, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία, ακολουθώντας επιστημονικές μεθόδους.

Η αποστολή της “Career Sign” είναι να βοηθήσει α) μαθητές με αναπηρία να βελτιώσουν την εικόνα του εαυτού τους, την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη,
β) μαθητές και ενήλικες με αναπηρία στην επιλογή επαγγελματικής πορείας σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις αξίες και τις ικανότητες τους,
γ) ενήλικες με αναπηρία αναφορικά με την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.

Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που δηλώνουν πως η επαγγελματική συμβουλευτική
-όπως εφαρμόζεται μέχρι στιγμής- δεν είναι αποδοτική για τα ΑμεΑ (Cawthon, Wendel, Bond & Garberoglio, 2016 ∙ Georganta & Rista, in press ∙Maher, 2001). Ενώ ταυτόχρονα, δεν υπάρχει κάποιος οργανισμός που να προσφέρει επαγγελματική συμβουλευτική εξειδικευμένα στα ΑμεΑ, στην Ελλάδα.

Η Career Sign προσπαθεί να μειώσει αυτό το φαινόμενο και να συμβάλει στην μείωση της κοινωνικής ανισότητας, βελτιστοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση και κινητοποιώντας τα ΑμεΑ να επιτύχουν τους στόχους τους.

Αναφορές

Cawthon S. W.,  Wendel E. M., Bond M. P. & Garberoglio C. L. (2016). The Impact of Intensive Vocation-Related Course Taking on Employment Outcomes for Individuals Who Are Deaf. Remedial and Special Education, 37(3), 131-145.

Georganta Chr. & Rista V. (in press). People With Disabilities In Labor Market: Career Of Five People, The Review of Counselling and Guidance, Hellenic Society of Counselling and Guidance.

Maher J. (2001) Blind professionals: the influence of careers guidance practitioners. British Journal of Visual Impairment, 19(3), 114-120.

Advertisements